Õpianalüütika muutuvas õpekeskkonnas ja haridussüsteemis, selle vajalikkus laiemas ühiskonnas ja mis rolli see mängib õpetaja praktikas.

Õpianalüütika muutuvas õpekeskkonnas ja haridussüsteemis, selle vajalikkus laiemas ühiskonnas ja mis rolli see mängib õpetaja praktikas.

Kuna me elame informatsiooni ajastul, kus iga sõna, tegevus ja mõnikord ka kavatsus jätab mingi jälje, on raske eitada informatsiooni kui ressursi tähtsust. Seda asjaolu on ärisektor juba ammu märganud ning teabe, kasutajate andmete ja käitumismustrite kasutamine ei üllata enam kedagi ning on meie virtuaalse ja iga päev üha enam ka tegeliku elu lahutamatu osa. Sihtotstarbeline reklaam, muusika, raamatute, filmide, seriaalide ja muu digitaalse sisu valik sõltuvalt kasutaja profiilist, see on eilne päev.  Tänapäeval on tegemist kasutajate käitumise prognoosimisega ja tootmisprotsesside kohandamisega pidevalt muutuvale maailmale. Tootearendusprotsesside ja nende turuleviimise kavandamisel võetakse aluseks tarkvara algoritmidel põhinev nõudluse prognoosimine. 

Need muljetavaldavad arengud eraettevõtluse valdkonnas on siiski vähe mõjutanud valdkonda, mis on ühiskonna kui terviku jaoks kriitilise tähtsusega. Valdkond, mis sisuliselt kujundab tulevikku, kujundab inimkonda, kujundab ühiskonda. Haridus.

Haridusanalüütika on loogiline ja kahtlemata oluline samm hariduse tuleviku suunas. 

Õppekava arendamise tsükkel on praegu üsna arhailine ja hõlmab pikka inertset perioodi. Muudatusi tehakse, kuid selleks ajaks, kui need muudatused ellu viiakse, võib rakenduskeskkond olla katastroofiliselt muutunud.Andmete kogumise mudel on selles arenguetapis üsna üldistatud, peaaegu alati taandub see andmete mediaanväärtusele.  Selline lähenemine ei ole siiski ratsionaalne, kui meie eesmärk on anda järgmistele põlvkondadele kõige tõhusam haridusmudel.

Äriloogika kohaselt on vaja luua õppimisstruktuur, mis suudab koguda andmeid, seda piisavalt laia spektrit, mis struktureeritakse ja konsolideeritakse andmebaasidesse. Iga klõps, iga loetud tekstilehekülg, iga vaadatud video koos kvalifitseerivate andmetega ajakulu, korduvate vaatamiste või lugemiste arvu jne kujul.

Praegu on selliste andmete kogumine väga killustunud ning puudub ühtne süsteem, ühtne standard ja ühtne eesmärk. Lisaks sellele ei ole selliste andmekogude tulemused sageli huvitatud isikutele kättesaadavad.

Mudel, kui luuakse sellised ühtsed andmebaasid, mille puhul nende analüüsi algoritm, seoste otsimine ja signaalisüsteem, mis kutsub inimesi üles pöörama tähelepanu sellele või teisele aspektile õpilase, õpetaja käitumises, materjali kvaliteedis või formaadis ja nende eeldatavas mõjus haridustulemustele, võimaldab palju kiiremini leida puudusi erinevates haridusvaldkondades, see võimaldab modelleerida haridussituatsioone ja luua mudeleid nende ületamiseks. 

Kuid ärge laske end sellest ideest petta ja eeldage, et kõik haridusprobleemid lahendatakse sel viisil. Kuigi selliste süsteemide idee on väga huvitav ja võimaldab tõepoolest isikupärastada haridusprotsessi iga õpilase jaoks, võimaldades õpetajatel oma potentsiaali täielikult ära kasutada, lihvides teadmiste ja oskuste ülekandmise protsessi inimeselt inimesele, seisab see siiski silmitsi mitmete probleemidega, millele tuleks leida lahendus enne sellise süsteemi turule tulekut. 

Esimene ja väga oluline probleem on andmete kogumise standardimine, seejärel algoritmiline analüüs ja nii edasi ja nii edasi. Kõik see on lahendatav, kuid seda takistab omakorda teine probleem. Kogu sellest süsteemist peab inimene tegema järeldused. Inimesena, kes puutub üsna sageli kokku kasutajate ja arvutisüsteemide vahelise suhtluse probleemidega, usun kindlalt, et paljude probleemide põhjuseks on arvutikrahhid, vead, andmekaotus, turvalisuse möödahiilimine ja nii edasi. on kiht arvuti klaviatuuri ja tooli vahel. Teisisõnu, lõppkasutaja.

Seega peab algoritmiliselt saadud andmete kasutamise, tõlgendamise ja analüüsimise võime olema võimalikult iseõppiv, mis võib üldises plaanis viia sellise süsteemi poolt toodetud õpilaste omamoodi robotiseerimiseni.

Düstoopia džunglist reaalsuse juurde tagasi pöördudes tuleb märkida, et mudelis, kus kõik tegevused ja nende tulemused on salvestatud ja seotud teatud närvivõrguga, on kasusaajad kõik osalejad sellises hariduses.

Õpilased saavad kvaliteetset haridust, mis on kohandatud neile ja võtab arvesse maksimaalselt nende individuaalsete omaduste loetelu, ühtlustades puudusi ja kasutades ära nende tugevaid külgi. Lisaks võimaldab programm viia õpilase teatud pädevused täiesti uuele tasemele, vältides kaasaegse hariduse kitsaskohti (materjalide ja õppevormide ühetaolisus teatud õpilasrühmas (klass, kursus, muu rühm)). Õppimise kiirus ja suund, võttes arvesse individuaalseid omadusi, aitab vältida stressi, leevendab suuresti motivatsiooniprobleeme ja mõjutab seega õpilaste vaimset tervist.

Õpetajad muutuvad oma töö formaati muutes pigem mentoriteks ja sisutootjateks, toimetajateks ja hindajateks, kes jälgivad oodatud ja saavutatud tulemuste vastavust. See kõrvaldab osa tööd, mida tehakse ikka ja jälle, kuna õpetaja ei toetu andmetele ja arvudele. Ei ole vaja 3 päeva materjali läbi töötada, kui õige materjali ja ülesannete valiku korral saab selle ühe päevaga valmis. See jätab õpetajatele rohkem aega materjali sihipärasemaks läbitöötamiseks.

Ühiskond saab muutusi konkreetsete andmete põhjal, ilma emotsionaalsete hinnanguteta ja seega objektiivsemate faktide alusel. See vähendab pendli efekti, mis kaasneb kõigi suuremate muudatustega keerukates mitmest komponendist koosnevates süsteemides. Selline lähenemisviis võimaldab jälgida täpsemalt ja peenemalt kõiki ühiskonnas toimuvaid muutusi ning reageerida neile õigeaegselt, tehes kohandusi seatud eesmärkide saavutamise protsessis.

Seega on haridusanalüütika võimeline muutuma omamoodi PID-regulaatoriks haridusprotsessi teel selle eesmärkide saavutamise suunas.

Riik saab omakorda võimaluse optimeerida kulusid, parandada tööjõu kvaliteeti ja vähendada riske, mis tulenevad tööjõu ja turu tegeliku olukorra vahelisest ebakõlast. 

Õpianalüütika muutuvas õpekeskkonnas ja haridussüsteemis, selle vajalikkus laiemas ühiskonnas ja mis rolli see mängib õpetaja praktikas.

Живя во времена информации, где каждое слово, действие а иногда и намерение в той или иной мере оставляют следы, сложно отрицать важность информации как ресурса. Данный факт уже давно замечен сектором бизнеса и использование информации, данных о пользователях, паттерны из поведения уже никого не удивляют и являются неотъемлемой частью нашей виртуальной, а с каждым днем все более и более реальной жизни. Таргетированная реклама, подбор музыки, книг, фильмов, сериалов и другого цифрового контента в зависимости от профиля пользователя, это уже вчерашний день.  День сегодняшний – это предсказание поведения пользователя и подстройка производственных процессов под постоянно меняющийся мир. Планирование процессов разработки продуктов и выпуска их на рынок берет в основу предсказание спроса базирующегося на программных алгоритмах. 

Столь впечатляющие достижения в области частного бизнеса однако мало затрагивали область, которая имеет решающее значение для общества в целом. Область которая по сути формирует будущее, формирует человечество, социум. Образование.

Образовательная аналитика, логичный и безусловно важный шаг в будущее образования. 

Цикл разработки программ обучения на данный момент достаточно архаичный и предполагает длительный период движения по инерции. Изменения происходят, однако к моменту приведения этих изменений в жизнь, среда их применения может поменяться катастрофически. Модель сбора данных на данном этапе развития имеет достаточно обобщенный характер, практически всегда сводящийся в СРЕДНЕМУ значению данных. Однако такой подход не рационален, если мы стремимся дать максимально эффективную модель образования следующим поколениям.

Следуя логике бизнеса, необходимо создать структуру обучения, которая сможет накапливать данные, данный достаточно широкого спектра, которые будут структурированы и сведены в базы данных. Каждый клик, каждая прочитанная страница текста, каждое просмотренное видео с уточняющими данными в виде затраченного времени, количества повторных просмотров или прочтений и тд.

На данный момент сбор подобных данных очень разрозненный и не имеет ни единой системы, ни единого стандарта ни единой цели. Более того, результаты подобных сборов данных зачастую не доступны заинтересованным лицам.

Модель, при которой буду созданы подобные единые базы данных, к которым будет подключен алгоритм их анализа, поиска взаимосвязей и сигнальная система призывающая людей обратить внимание на тот или иной аспект поведения ученика, учителя, качество или формат материала, а так-же их предположительное влияние на результат обучения, позволит находить изъяны в различных областях образования на много быстрее, это позволит моделировать ситуации обучения и создавать модели их преодоления. 

Однако не стоит обольщаться такой идеей и полагать, что все проблемы образования таким образом будут решены. Идея подобных систем хоть и весьма интересна и позволит по настоящему персонализировать процесс образования для каждого ученика, позволить учителям полностью использовать свой потенциал, раз за разом оттачивая процесс передачи знаний и умений от человека к человеку, тем не менее упирается в ряд проблем, решение для которых необходимо найти до того как подобная система выйдет на рынок. 

Первой и весьма важной проблемой является стандартизация сбора данных, затем алгоритмизация их анализа и так далее и так далее. Все это решаемо, но упирается в свою очередь в другую проблему. Выводы на основе всей это системы должен делать человек. Будучи человеком весьма часто сталкивающимся с проблемами пользовательского взаимодействия с компьютерными системами, я глубоко убежден, что причиной многих проблем компьютерных сбоев, ошибок, потерь данных, обхода систем безопасности и тд. Является прослойка между компьютерной клавиатурой и креслом. Иными словами конечный пользователь.

Таким образом возможность использования алгоритмически полученных данных, их интерпретация и анализ, должен быть максимально самообучаем, что в глобальном плане может привести к своего рода роботизации учеников выпускаемых подобной системой.

Возвращаясь к реальности из дебрей антиутопии, необходимо отметить, что выгодоприобретателями в модели, где все действия и результаты этих действий записаны и связаны определенной нейроновидной сетью, являются все участники подобного образования.

Ученики получают качественное образование, которое подстраивается под них и учитывает максимальный список особенностей индивида, нивелируя недостатки и используя его преимущества. Более того, программа позволяет выводить определенные компетенции ученика на совершенно новый уровень, избегая бутылочного горлышка современного образования (унификация материалов и форм обучения в рамках определенной группы учащихся (класс, курс, другая группа)). Скорость обучения и его направление учитывая особенности индивида поможет избежать стресса, во многом снимет проблемы мотивации и таким образом способно повлиять на душевное здоровье учеников.

Учителя, изменив формат своей работы, станут скорее менторами и контент производителями, редакторами и оценщиками соответствия ожидаемых результатов к полученным. Таким образом снимется часть работы которая выполняется раз за разом в результате того, что у учителя отсутствует опора на данные и цифры. Нет необходимости проходить материал 3 дня, если в результате правильно подбора материала и заданий его можно пройти за один. Таким образом учителям останется больше времени для более точечной проработки материалов.

Общество получает изменения базирующиеся на конкретных данных, без эмоциональных оценок, а следовательно более объективных фактах. Что снижает эффект маятника сопутствующий всем крупным изменениям в сложных многосоставных системах. Данный подход позволит более точечно и тонко отслеживать любые изменения в обществе и своевременно на них реагировать, внося корректировки в процесс достижения поставленных целей.

Таким образом образовательная аналитика способна стать неким ПИД-регулятором движения образовательного процесса на пути к достижению его целей.

Государство в свою очередь получает возможность оптимизировать затраты, повысить качество рабочей силы и снизить риски возникающие при несоответствии рабочей силы к реалиям рынка. 

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.